directie@langevoren.nl 0342 - 420 778 Route

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid en hulp van ouders/verzorgers is voor het goed functioneren van de school van groot belang. Zonder ouderparticipatie zou een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Wij zijn blij met de enthousiaste Ouderraad op onze school. Dit is een groep ouders die de meeste schoolactiviteiten organiseert.

Op deze pagina leest u ook over de ouderbijdrage, MR, GMR en over het ouderportaal.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een aantal leden.

De ouderraad heeft een aantal doelstellingen, o.a. het organiseren van de feesten op school. Zonder ouders is dit allemaal niet mogelijk. Heeft u vragen of ideeën, wilt u deelnemen? Laat het de ouderraad weten en stuur een e-mail naar ouderraad@langevoren.nl

Doelstellingen

  • Det algemeen en financieel beleid van de ouderraad bepalen.
  • De belangen van kinderen en ouders behartigen.
  • De contacten tussen ouders en het schoolteam onderhouden.
  • De ouderbijdrage innen en beheren.
  • Het organiseren van allerlei veelal feestelijke activiteiten op school.
  • Het meewerken van ouders op school bevorderen.

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje doen. Indien u gebruik wilt maken van dit spreekrecht dient u dit vooraf bij de voorzitter kenbaar te maken. Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad, neem dan contact op met de voorzitter van de ouderraad.

Ouderbijdrage

Van alle ouders wordt een bescheiden financiële bijdrage verwacht om activiteiten, waarvoor de school geen subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, overige vieringen, de sportdag en dergelijke niet doorgaan.

Vaststellen ouderbijdrage

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks afgestemd en vastgelegd op de ouderavond, waar de penningmeester verantwoording aflegt over het voorbije schooljaar, alsmede een begroting ter goedkeuring aan de ouders voorlegt voor het lopende schooljaar. In deze begroting is de voorgestelde hoogte van de ouderbijdrage opgenomen.

Aangezien de ouderraad deze vrijwillige ouderbijdrage zelfstandig int en beheert en niet besteedt aan structurele kosten van het onderwijs, behoeft geen overeenkomst met de ouders te worden gesloten voor de inning van deze bijdrage.

Voorts worden de baten en lasten van de door de leerkrachten georganiseerde schoolreisjes bewaakt, waardoor de gevraagde bijdrage voor deze schoolreisjes eveneens door de ouderraad worden geïncasseerd.

Betaling

Betaling van de ouderbijdrage kan op drie manieren geschieden:

  1. Per automatische incasso, u kunt hierbij zelf aangeven of u ineens of in 3 ter-mijnen wenst te betalen, indien u 1 of meerdere kinderen op school heeft gaan wij ervan uit dat een eerder door u afgegeven machtiging ook voor volgende kinderen van toepassing is.
  2. Per bankoverschrijving waarbij uw bijdrage zo spoedig mogelijk na vaststelling van de hoogte ervan wordt verwacht overgemaakt te worden.
  3. Contant aan de penningmeester dan wel aan de groepsleerkracht op school.

Het bankrekeningnummer van de ouderraad is 38.55.62.292 t.n.v. de penningmeester van de ouderraad van Lange Voren te Barneveld. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de penningmeester van de ouderraad.

Jaarlijks dient de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld te worden. Dit gebeurt aan de hand van een door de penningmeester van de ouderraad voor te stellen begroting, welke op de algemene ouderavond aan het begin van het jaar ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Medezeggenschapsraad (MR)

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad, die het overleg tussen beide groepen regelt.

Obs De Zandberg is een fusieschool met twee locaties, t.w. Obs De Zandberg en Lange Voren. Voor beide locaties is één gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR). De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De MR op onze school bestaat uit acht leden. Vier leden worden gekozen uit en door de ouders, vier leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. De beide locaties zijn in gelijke mate vertegenwoordigd. De zittingsduur van de MR is twee jaar. Indien nodig worden elke twee jaar verkiezingen gehouden. De namen van de leden vindt u in de adressenlijst behorende bij deze gids.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de regionale Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen van de Stichting EEM-VALLEI Educatief vertegenwoordigd. Alle beleidszaken van het bestuur worden hier besproken. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden aan voorstellen aan het bestuur.

De namen van de vertegenwoordigers vindt u in de adressenlijst behorende bij deze gids. Alle reglementen liggen ter inzage op school.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn – tenzij anders vermeld – openbaar.

 

Afstemming en overleg

Afstemming, overleg en samenwerken is ons uitgangspunt. We staan samen met ouders voor de taak om leerllingen tot maximale ontwikkeling te begeleiden. Ondanks, dat ouders en school die inspanning doen, kan het zijn dat er ze samen niet uitkomt. De school heeft daarvoor regelingen volgens de landelijke richtlijnen. In de regelingen zijn contactpersonen opgenomen. Er bestaat een Klachtenreglement en een Klokkenluidersreglement.

Parro – ouderportaal

Wij willen graag dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die uw kind en de school aangaan.

Naast gesprekken (leergesprekken/ ouderkindgesprekken e.d.) communiceren we met ouders ook via Parro App. Op die manier delen we met elkaar informatie over onze leerlingen, ons onderwijs en alle activiteiten eromheen.